دانلود کتابهای پیام نور .نمونه سوال

سؤالات تستي
انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن
كليه رشته هاي علوم انساني
نيمسال 81-82

1 – در قرن هفدهم ميلادي در فرانسه كداميك از شورشهاي زير به راه افتاد؟
الف) شورش پوگاچف
ب) شورش بوكسرها
ج) شورش فرونده
د) شورش تايپينگ ها

2 – چه كساني اظهار كرده اند كه تضادهاي دروني رژيم محمدرضا شاه در سال هاي اخر عمرش شرايط ذهني و عيني انقلاب را فراهم آورده بود و كشور براي وقوع انقلاب كمونيستي آماده مي شد؟ گزينه صحيح را مشخص كنيد.
الف) ماركسيستها
ب) سلطنت طلبها
ج) شاه در كتاب پاسخ به تاريخ
د) نيروهاي مذهبي

3 – تمركز نهاد مرجعيت شيعه مديون تلاشهاي كدام يك از علماء شيعه مي باشد؟
الف) آخوند ملامحمد كاظم خراساني
ب) شيخ مرتضي انصاري
ج) ملاعلي كني
د) آيت الله سيدعبدالله بهبهاني

4 – كتاب تنبيه الامه و تنزيه الملة افكار سياسي كدام شخصيت را تشريح مي كند؟ الف) ميرزاي نائيني
ب) سيدجمال الدين اسدآبادي
ج) ميرزاي آشتياني
د) شيخ فضل الله نوري

5 – مصدق با آزاد گذاشتن كدام حزب باعث تزلزل پايه هاي حكومت خود شد؟ الف)‌حزب اجتماعيون
ب) حزب توده
ج) حزب عاميون
د) حزب دمكرات


6- كداميك از قراردادهاي زير به منظور تبديل ايران به يك كشور تحت الحمايه بين ايران و دولت انگستان به امضا رسيد؟
الف) قرارداد دارسي
ب) قرارداد فين كن اشتاين
ج) قرارداد1933 رضاخان
د) قرارداد 1919 وثوق الدوله
 


7 – كداميك از افراد زير در به قدرت رسيدن رضا خان نقش مؤثري داشت؟
الف) فروغي
ب) سپهسالار
ج) ملكم خان
د) ميرزا صالح شيرازي
 


8 – به چه دليل آيت الله كاشاني در سال 1327 از ايران تبعيد شد؟
الف) به دليل حمايت از جنبش ملي كردن صنعت نفت
ب) به دليل مبارزه بر عليه انگستان در عراق
ج) به دليل ترور ناموفق شاه
د) به دليل حمايت از مصدق

9 – به چه دليل قوام السلطنه در سال 1324 موفق نشد كه قدرت شاه را محدود كند؟
الف) به دليل مخالفت دولت آمريكا با قوام
ب) به دليل درگير شدن در بحران آذربايجان و مذاكره با روسيه
ج) به دليل حضور قدرتهاي خارجي در ايران
د) به دليل حمايت دولت انگستان از شاه

10 – ترور كدام نسخت وزير مانع از تصويب قرارداد الحاقي و تسريع در تصويب طرح ملي شدن صنعت نفت شد؟
الف) رزم آرا
ب) حسين علو
ج) هژير
د) حسنعلي منصور

11 – سازمان سيا در چه تاريخي بر عليه مصدق كودتا كرد؟
الف) تير 1331
ب) مرداد 1334
ج) ارديبهشت 1331
د) مرداد 1332

12 – براي اجراي اصلاحات مورد نظر كندي در ايران، شاه چه شخصي را به نخست وزيري منصوب كرد؟
الف) اقبال
ب) اميني
ج) علم
د) منصور

13 – در لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي كدام يك از گزينه هاي زير به تصويب رسيده بود؟ گزينه صحيح را مشخص كنيد.
الف)‌انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان مي توانند غيرايراني باشند
ب) انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان مي بايست به كتاب آسماني قرآن سوگند بخورند
ج) واژه اسلام از شرايط انتخاب شوندگان حذف شده بود
د) انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان مي توانند غيرمسلمان و غيرايراني باشند
 


14 – به چه دليل امام خميني عيد سال 1342 را عزاي عمومي اعلام نمود
الف) به دليل شهادت امام صادق در فروردين سال 1342
ب) در واكنش به سخنراني شاه در اسفند ماه سال 1341
ج) به دليل كشتار طلاب در مدرسه فيضيه
د) در واكنش به تلاش دولت در تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي
 


15 – رژيم شاه قيام مردم در پانزدهم خرداد را ناشي از تحريكات چه كسي اعلام كرد؟
الف)‌جمال عبدالناصر
ب) عبدالرحمان بزار
ج) ژنرال محمد نجيب
د) ميشل عفلق
 


16 - محمد بخارايي با توجه به فتواي كدام مرجع ديني حسنعلي منصور را به قتل رساند؟
الف) امام خميني
ب) آيت الله گلپايگاني
ج) آيت الله ميلاني
د) آيت الله قمي

17 – اولين بازتاب انتشار مقاله توهين آميز «ايران و استعمار سرخ و سياه» در كدام شهر انعكاس يافت؟
الف) تبريز
ب) قم
ج) تهران
د) مشهد

18 – در كدام كنرانس چهار كشور بزرگ صنعتي جهان در 15 دي ماه 57 به بررسي اوضاع انقلاب مردم ايران پرداختند؟
الف) گوادلوپ
ب) يالتا
ج) تهران
د) وين

19- پليس سري شخصي محمدرضا شاه چه نام داشت؟
الف) سازمان شاهنشاهي
ب) حزب رستاخيز
ج) شهرباني
د) ساواك

20 – براساس كدام دكترين ايران به ژاندارم آمريكا در منطقه خليج فارس تبديل شد؟
الف) دكترين آيزنهاور
ب) دكترين ترومن
ج) دكترين كندي
د) دكترين نيكسون
 


21 – كداميك از احزاب زير باعث جايگزين شدن تاريخ شاهنشاهي به جاي تاريخ هجري شمسي شد؟
الف) حزب ايران نوين
ب) حزب مردم
ج) حزب رستاخيز
د) حزب مليون
 


22 – كداميك از گروههاي زير قبل ار كودتاي 28 مرداد سال 1322 بوجودآمد؟
الف) حزب توده
ب) سازمان چريكهاي فدايي خلق
ج) سازمان مجاهدين خلق
د) هيأتهاي موتلفه اسلامي

23 – دكتر شريعتي با تبيين خطرات استعمار فرهنگي در واقع ادامه دهنده كدام شخصيت فكري بود؟
الف) دكتر مصدق
ب) دكتر فاطمي
ج) جلال آل احمد
د) مهندس بازرگان

24 – كداميك از شخصيتهاي مذهبي زير جزء مخالفين روحاني رضا خان شمرده مي شدند؟
الف) سيدعبدالله بهبهاني
ب) مجتهد بافقي
ج) شيخ فضل الله نوري
د) آخوند خراساني

25 – انديشه هاي سياسي امام خميني در كداميك از كتب زير آورده شده است؟
الف) تشيع علوي و تشيع صفوي
ب) نامه اي از امام موسوي كاشف الغطاء
ج) فروغ ابديت
د) حماسه حسيني

26 – كداميك از نظريه پردازان سياسي عدم تعادل قدرت و انعطاف ناپذيري نخبگان حكومتي را باعث بروز انقلاب مي داند؟
الف)جانسون
ب) ماركس
ج) زوئيس
د) اسكاچ بل
27 – از ديدگاه ابن خلدون مهمترين عامل اعتلاي يك ملت و تمدن چه چيزي مي باشد؟
الف)‌قناعت
ب) توسعه طلبي ارضي
ج) عصبيت
د) غيرت

28 – در انقلاب فرانسه «ژيروندن ها » جزء كداميك از گروههاي زير بودند؟
الف) ژاكوبن ها
ب) تندر روان
ج) سلطنت طلبها
د) ميانه روها

29 – امام خميني چه واقعه اي را به انقلاب دوم تعبير كرد؟
الف) تسخير سفارت آمريكا
ب) انقلاب فرهنگي
ج) سركوب گروههاي ضد انقلاب
د) اعلام تشكيل بسيج بيست ميليوني

30 – كداميك از رؤساي جمهوري آمريكا در سال 1983 «جنگ ستارگان» را اعلام كرد؟
الف) كارتر
ب) ريگان

.....................................................................

اخلاق و تربيت اسلامي و تعليم و تربيت اسلامي
رشته علوم پايه
نيمسال اول 81-82

1- اولين و اساسي ترين قدم در امر تعليم و تعلم چيست؟
ب) خلوص نيت
ج) تمركز حواس داشتن
د) مداومت در تكرار آموخته ها

2 – امام رضا (ع) فرمودند: معناي ..... اين است كه من خود را به داغ و علامتي از علامتهاي خدا داغ مي زنم تا همه بدانند كه من بنده چه كسي هستم و اين داغ، داغ عبادت است.
الف ) بسم الله
ب) الحمدالله
ج) سبحان الله
د) لااله الاالله

3 – از آيه شريفه «بل الانسان علي نفسه بصيره» استنباط مي شود كه انسان :
الف) در رفتار اجتماعي خود اختياري ندارد
ب ) با شناخت نيروهاي خود مي آموزد كه رفتار اجتماعي خود را در موقعيتهاي مختلف چگونه شكل دهد
ج) معيار سنجش را خود قرار مي دهد
د) از شناخت خود ناتوان است

4 – عامل اصلي تفاوت بين «آموزش و پرورش» كدام است؟
الف) نوع عمل
ب) منابع
ج ) هدف
د) روش

5 – در قرآن كلمه «رب» به چه كساني اطلاق شده است؟
الف) پيامبران
ب) امامان معصوم (عليهم السلام)
ج) خدا – پدر و مادر
د) خدا

6 – در اسلام كلمه تربيت مترادف است با :
الف) فلسفه
ب) كلام
ج) تصوف
د) اخلاق

7 – كدام عبارت صحيح نيست.
الف) تربيت اسلامي عبادت است
ب) تربيت اسلامي هماهنگ با فطرت است
ج) تربيت اسلامي متكي بر علم و يقين است
د) تربيت اسلام تنها در پي پرورش روح انسان است

8 – علم در مسير خود به سوي يقين چند مرحله را طي مي كند؟
الف) پنج
ب)چهار
ج) سه
د)اخلاق

9 – تقدم و تزكيه بر تعليم ، تقدم ... است.
الف) زماني
ب) رتبي
ج) مكاني
د) علمي

10- متعلق هدايت در هدايت تكويني و تشريعي به ترتيب كدامند؟
الف) فعل خداي متعال – انسان
ب) انسان – فعل خداي متعال
ج) انسان – انسان
د)فعل خداي متعال – فعل خداي متعال


11 – آيه شريفه « و من يومن بالله يهد قلبه »به كداميك از شرايط هدايت دلالت دارد؟
الف) ايمان به خدا
ب) اعتصام به ريسمان خدا
ج) جهاد در راه خدا
د) بازگشت به خدا
 


12 – امام صادق (ع) ماهيت عقل را در چه مي دانند؟
الف) وسيله تفكر
ب) وسيله تشخيص خير از شر
ج) وسيله مدارا با خدا
د) وسيله فرو بردن خشم
 


13 – مؤثرترين راه جلوگيري از غلبه عواطف و غرايز در انسان چيست؟
الف) افزايش علم ودانش
ب) تمسك به دين و اخلاق و تربيت اسلامي
ج) استفاده از عقل در تمام زمينه ها
د) تربيت محض
 


14 – در قرآن از كدام گزينه به عقل تعبير شده است؟
الف) ذكر خدا
ب) عدالت
ج) قلب و حكمت
د) ايمان
 


15 – با عنايت به مستندات اسلامي كدام عبارت درباره عقل غلط است؟
الف) عقل پيامبر دروني و پيامبر عقل خارجي انسانهاست
ب) تضاد بين عقل و نفس مي تواند ديد عقل را تيره كند
ج) عقل حجت لازم است ولي حجت كافي نيست
د) عقل تكيه گاه مطمئني براي دين است.
 


16 – پيامبران در روش تربيتي خود ازكدام نيروها در پرورش و تربيت بشربهره گرفته اند؟
الف) عقل و نفس
ب) عقل و عشق
ج) نفس و عشق
د) عواطف
 


17 – در منطق قرآن صاحبان عقل و خرد داراي چه صفاتي هستند؟
الف) فكر و ذكر
ب) فكر
ج) ذكر
د) واقع گرايي
 


18 – در آيه شريفه «لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون» شرط رسيدن به مقام بر چه عملي معرفي شده است؟
الف) محبت
ب) انفاق
ج) ايمان
د) تقوا

19 – بر اساس روايت علي (ع) «اول الدين معرفته و ...» كمال توحيد، كداميك از انواع توحيد است؟
الف) صفاتي
ب) ذاتي
ج)عبادي
د) افعالي

20 – حديث قدسي «كنت كنزاً مخفياً فأجيتُ ان اعرفَ ...» نشانگر چه چيزي مي باشد؟
الف) بي نيازي خداوند
ب) سفارش توحيد از جانب خدا
ج) بي هدف بودن آفرينش انسانها
د) قرار دادن بناي شناخت و معرفت بر محبت

21 – در كدام آيه خدا به انسان تلاشگر در راه او اطمينان مي دهد كه به ملاقات پروردگارش نايل مي شود؟
الف ) يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك
ب ) انالله و انا ليه راجعون
ج) يا ايها الانسان انك كادح الي ربك كدحاً فملافيه
د) يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم

22 – حداقل شرط لازم براي تقوا چيست؟
الف) ايمان به غيب
ب) آراسته شدن شخص به فضائل اخلاقي و پاك شدن از رذائل اخلاقي
ج) بپا داشتن نماز
د) انفاق در راه خدا

23 – كدام پيامبر فرمود «من دعاي ابراهيم هستم»
الف) حضرت اسماعيل
ب) حضرت محمد(ص)
ج) حضرت اسحاق
د) حضرت يعقوب

24 – علماي اخلاق معتقدند منشأ همه خلقهاي انسان سه قوه اند كه عبارتند از :
الف) شهويه – غضبيه 0 عقليه
ب) عقليه 0 عفت 0 عدالت
ج) غضبيه – عدالت – حكمت
د) شهويه – عفت – شجاعت
 


25 – كمال نهايي انسان در چه چيزي حاصل مي شود؟
الف) كسب ملكه عدالت
ب) دستيابي به حكمت
ج) قرب الهي
د) اجتناب از محرمات

26 – كدام حالت نفس است كه اگر مهار نشود، انسان از آسيب آن در دامان نيست؟
الف) لوامه
ب) مطمئنه
ج) زكيه
د) اماره

27 – كدام انديشمند اسلامي تربيت طفل را به سه مرحله هفت سالگي ، ده سالگي و بلوغ تقسيم كرده است
الف) ابوعلي سينا
ب) خواجه نصيرالدين طوسي
ج) محمد قطب
د) امام محمد غزالي

28 – در نظر پيامبر اسلام (ص) اگر امت اسلام عمل ... را به همديگر واگذار نمايند بايد براي جنگ با خدا آماده باشند
الف) جهاد در راه خدا
ب) ربا خواري
ج) امر به معروف و نهي از منكر
د) انفاق
 


29 – در آيه شريفه « و من يعص الله و رسوله و يتعدّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها و له عذاب مهين» چند نشانه براي اهل جهنم بيان گرديده است؟
الف) دو نشانه
ب) سه نشانه
ج) چهار نشانه
د) پنج نشانه
 


30 – مراحل انسان سازي قرآن به ترتيب كدامند ؟
الف ) معالجه – موعظه – هدايت – فلاح
ب) معالجه – فلاح – موعظه – هدايت
ج) موعظه – هدايت – فلاح – معالجه
د) موعظه – معالجه – هدايت فلاح
   سؤالات تستي
اخلاق و تربيت اسلامي و تعليم و تربيت اسلامي
كليه رشته هاي علوم انساني – الهيات
نيمسال اول 81-82

1 – كداميك از اسماء النهي به معني نعمت و تربيت است
الف) الله
ب) رحيم
ج) قدير
د) رحمن

2 – شناخت جامع انسان از طريق چه منبعي امكان پذير است
الف) آراء عرفا
ب) قرآن كريم
ج) آراء جامعه شناسان
د) آراء فلاسفه

3 – از ديدگاه نويسنده كتاب اسلام وتعليم و تربيت، وقتي ايجاد تغير در شخصيت و رفتار كودك مورد نظر باشد اين عمل مترادف است با :
الف) تعليم
ب) تعليم و تربيت
ج) تربيت
د) انتقال آگاهي

4 – اين تعريف كه تربيت عبارت است از «ارائه نوعي زندگي» از كيست؟
الف) شهيد مطهري
ب) عيسي صديق
ج) شاتر
د) دكترعلي شريعتمداري

5 – رب العالمين كه از اوصاف خداوند است بيانگر اين است كه :
الف) تربيت فقط در پديده هاي مادي جاري است
ب) تربيت فقط در انسان جاري است
ج) همه موجودات با نيروي عقل هدايت مي شوند
د) تربيت در همه جهان، جاري است

6 – آيه كريمه «علم الانسان مالم يعلم» به كدام علم اشاره دارد
الف) وحي
ب) علم اكتسابي
ج) علوم عقلي
د)علوم تجربي

7 – آيه شريفه «والوالدات يرضعنَ اولادهنّ حولين كاملين» ناظر بر چه موضوعي است؟
الف)‌تأمين حقوق كودك
ب) تأمين حقوق مادر
ج)تأمين حقوق والدين
د) تأمين حقوق جامته

8 – اگر انسان سوزاندن آتش را لمس كند اين حالت چه مرحله اي از يقين ناميده مي شود؟
الف) علم اليقين
ب) حق اليقين
ج) بصيرت
د) عين اليقين

9 – هدايت تكويني از چه راهي اثبات مي شود؟
الف) نظم حاكم بر وجود انسان
ب) ارسال رسل
ج) نظم دقيق حاكم بر جهان هستي
د)انزال كتب

10 – آيه شريفه «يهدي اليه من اناب» به كداميك از شرايط هدايت اشاره دارد
الف) ايمان به خدا
ب) بازگشت به خدا
ج)جهاد درراه خدا
د) اعتصام به ريسمان خدا
 


11 – از ديدگاه امام صادق (ع) كساني كه تحت تأثير تعصب، حقايق را زير پا مي گذارند كساني هستند كه :
الف) رشته ايمان را از گردن خود باز كرده اند
ب) به پدران خود اقتدا كرده اند
ج) ممكن است به بخشي از حقيقت دست يابند
د) شيطان صبرشان را ربوده است

12 – كداميك از فرق اسلامي كوشيدند برتري و فطري بودن عقل را از نظر ديني امري مسلم جلوه دهند و بيش از ديگران عاشق عقل شدند
الف) اشاعره
ب) اسماعيليه
ج) معتزله
د) شيعه

13 – عقل را عقل ناميده اند چون :
الف) به وسيله آن استدلال مي نماييم
ب) عقلا چنين گفته اند
ج) به وسيله آن انديشه مي نماييم
د) برسركشي غرايز و هوسها يند مي نهد

14 – در روايات اسلامي منظور از «عقل مطبوع» چيست؟
الف)عقل كسبي
ب) عشق
ج) پيامبران
د) عقل ذاتي

15 – كاملترين تعريف «فعل اخلاقي» كدام است؟
الف) فعلي كه با ميل و طبيعت انسان متناسب باشد
ب) فعلي كه يا خود مستقيماً انسان را در مراتب قرب الهي بالا برد و يا زمينه را براي اين سير فراهم آورد
ج) فعلي كه وجدان سرچشمه مي گيرد
د) فعلي كه بر مبناي ديگر خواهي، و نه خودخواهي صادر شود

16 – علي (ع) در روايت «اول الدين معرفته و ...» كمال توحيد را چه مي دانند؟
الف) شناخت خدا
ب) تصديق خدا
ج) اخلاص درعمل
د) ناظر دانستن خدا بر همه اعمال

17 – ازديدگاه امام صادق(ع) برترين عبادتها كدام است؟
الف) عبادت عالمان
ب) عبادت احرار
ج) عبادت بردگان
د) عبادت تاجران

18 – كداميك از گزينه هاي زير بيانگر فوائد تقوا نمي باشد؟
الف) آراسته شدن به فضائل اخلاقي
ب) آسان شدن حل مشكلات در دو عالم
ج) در معيت خداوند بودن
د) مصونيت از اغواي شيطان

19 – در علم اخلاق، تعريف حكمت كدام است؟
الف) نتيجه اعتدال قوه عقليه در انسان
ب) نتيجه اعتدال قوه غضبيه در انسان
ج) نتيجه اعتدال قوه شهويه در انسان
د) معرفت و شناختن موجودات همچنانكه هستند

20 – كداميك از موارد زير در زمره حكمت عملي محسوب مي گردند.
الف) تهذيب اخلاق – طبيعيات – سياست مدن
ب) تهذيب اخلاق – تدبير منزل – سياست مدرن
ج) تهذيب اخلاق – رياضيات – سياست مدن
د) الهيات – رياضيات – طبيعيات

21 – منظور از مقام قرب الهي چيست؟
الف) خود را در معرض رحمت الهي قراردادن
ب) صفات خدا را در خود پياده كردن
ج) داخل شدن در تحت ولايت خدا
د) خدا را بر اعمال خود ناظر دانستن
 


22- از بيان علي (ع) در مورد پيامبر (ص) كه فرمودند «قد احكم مرا همه و احمي مواسمه» وجود چه صفاتي براي مربي استفاده مي شود
الف) دانستن حكمت
ب) داشتن قدرت نفوذ در روح انسانها
ج) داشتن عدالت
د) هر كجا كه ملاطفت و زور لازم باشد آنرا به كار مي برند

23 – پيامبر اسلام (ص) فرمود مؤمني را كه نهي از منكر نكند فردي معرفي مي نمايند كه فاقد ... است.
الف) فاقد صلاحيت
ب) فاقد بصيرت
ج) فاقد شجاعت
د) فاقد دين

24 – چه كسي معروف را به اين صورت تعريف كرده است. «معروف عملي است كه هم متضمن هدايت عقل است و هم حكم شرع و هم فضيلت اخلاقي و هم سنن انساني»
الف)شهيد مطهري
ب) امام خميني (ره)
ج) دكتر علي شريعتمداري
د) علامه طباطبايي

25 – در مراتب امر به معروف كدام مرتبه را بعضي از علما اذن امام را در اجراي آن شرايط لازم دانسته اند
الف) مجروح كردن با بعضي از سلاحها
ب) انكار قلبي
ج) تهديد و ترساندن
د) اقدام عملي يا زدن با دست و پا

26 – – در اسلام كدام عمل اهميتش از جهاد عليه دشمنان بالاتر است
الف) عبادت در جواني
ب) مبارزه با نفس
ج) روزه
د) اداي خمس و زكات

27- علي (ع) چه عملي را به مثابه جامه اي مي دانند كه اهل تقوا را از شر مخالفين محافظت مي كند ؟
الف) تقوا
ب) نماز
ج) اطاعت از ائمه معصومين عليهم السلام
د) جهاد در راه خدا

28 – در آيه شريفه «والدين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ...» چند مرحله براي جهاد بيان شده است؟
الف) يك مرحله
ب) سه مرحله
ج) دو مرحله
د) چهار مرحله

29 – عبارت «ولا يكونن المحسن و الميسي» عندك بمنزله سواء» چه روش تربيتي را مطرح مي نمايد.
الف) پند و اندرز
ب) جهاد
ج) سيره معصومين
د) تشويق و تنبيه

30 – علي (ع) ترك كننده چه عملي را مرده اي در ميان زندگان محسوب مي نمايند
الف) تارك نماز
ب) تارك جهاد در راه خدا
ج) تارك امر به معروف و نهي از منكر
د) تارك علم آموزي
 


ج) جرج بوش اول
د) كلينتون
 

+ نوشته شده در  ساعت 0:32 AM  توسط اسماعیل نمازی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سلام. من دانشجو رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه هستم
واین وب رو به تمام اساتید محترم و دانشجویان دانشگاه پیام نور
به خصوص دانشجویان
دانشگاه پیام نور
تربت حیدریه تقدیم میکنم امیدوارم مطالب این وبلاگ مفید واقع بشه
http://www.pnu7.orq.ir
..................................


..................................

پیوندهای روزانه
.::بهترین سایت در زمینه ی پاسخ گویی به سوالات دینی و شرعی
انجمن علمی علوم کامپیوتر تربت حیدریه
سایت نمونه سوال
بهترین قالب ساز بلاگفا|TAKP30
نمونه سوال فارسی عمومی
سوال درس اصول حسابداری 2
نمونه سوال اخلاق
سؤالات تستي متون اسلامي
تربت حیدریه
آدرسهاي پست الكترونيكي مسولین پیام نور

آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
10/23/2013 - 11/21/2013
9/23/2013 - 10/22/2013
5/22/2010 - 6/21/2010
11/21/2008 - 12/20/2008
9/22/2008 - 10/21/2008
7/22/2008 - 8/21/2008
6/21/2008 - 7/21/2008
5/21/2008 - 6/20/2008
4/20/2008 - 5/20/2008
2/20/2008 - 3/19/2008
12/22/2007 - 1/20/2008
11/22/2007 - 12/21/2007
10/23/2007 - 11/21/2007
9/23/2007 - 10/22/2007
4/21/2007 - 5/21/2007
1/21/2007 - 2/19/2007
12/22/2006 - 1/20/2007
پیوندها
اموزشي .عشقولانه.اس ام اس
برنامه کلاسی پیام نور تربت حیدریه
شهر من تربت حيدريه
شبكه آموزش فرصت هاي برابرآموزشي براي همه(پيام نور)
پایگاههای اسلامی اینترنت
سوالات فیزیک
نمونه سوال پيام نور زبان عمومي
اينم تعداد زيادي نمونه سوال رشته كامپيوتر
سوالات حسابرسی پيام نور تربت حيدريه
دل سوختگان پيام نور
وبلاگ نمونه سوال دانشگاه پیام نور مراغه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

*آمار * خبرنامه

Powered by WebGozar

* نظرسنجی *قطره آب وهوا
آب و هوا