دانلود کتابهای پیام نور .نمونه سوال

 

 

نمونه سوال اصول مدیریت - نیمسال اول 86-85(صفحه 2)

.......................................

¿سوالات امتحان نیمسال اول 86-85

کارشناسی                                                                      دانشگاه پیام نور                                         نیمسال اول 86-85

نام درس : مدیریت تولید                                                              تعداد سوال : تستی 20    تکمیلی ---        تشریحی 5

رشته تحصیلی  _ گرایش : مدیریت بازرگانی حسابداری       زمان امتحان : تستی و تکمیلی   30 دقیقه  تشریحی   60 دقیقه

 

 1. ارزش افزوده عبارت است از ................. که به ................. برای تبدیل آن به کالای ساخته یا نیم ساخته طی عملیات تولیدی تعلق می گیرد .

الف . افزایشی مواد خام                                        ب. ارزش مواد خام

ج . مبلغی ارزش مواد خام                                  د. مبلغی افزایش مو اد خام

 1. عوامل تولید کدامند ؟

الف . نیروی کار تجهیزات مواد                       ب. افراد ماشین آلات مواد روشها مدیریت

ج. سرمایه کار مدیریت                                   د. منابع مدیریت سرمایه و کار

 1. ............... یعنی تامین و گردآوری نیروی انسانی ، ماشین آلات ، ابزار و ادو ات و مواد و تسهیلات لازم در سازمان به منظور تولید مقدار مشخصی از کالا یا عرضه خدمت معین در زمان و با کیفیت خواسته شده با حداقل هزینه ممکن .

الف . مدیریت تولید                                                               ب . کارسنجی روش سنجی

ج . برنامه ریزی تولید                                              د. سازمان تولیدی

 1. رشته مدیریت تولید جزو کدامیک از رشته های علمی محسوب می شود ؟

الف . علوم اقتصادی                                  ب. علوم پایه و مهندسی

ج . علوم طبیعی                                          د. علوم چند رشته ای

 1. ................ عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف از قبل معلوم شده .

الف. کارائی                  ب. اثربخشی                      ج . بازده                               د. بهره وری

 1. کدامیک از عوامل زیر دربررسی فنی طرح اهمیتی نداشته و مورد توجه قرار نمی گیرد ؟

الف .مدیریت و نیروی انسانی مورد نیاز                                            ب . نحوه فروش محصولات

ج . محل اجرای طرح                                                                                 د. موضوع و هدف اجرای طرح

 1. در هنگام ساخت یک کارخانه یکی از مهمترین بررسی ها از نظر فنی ، اقتصادی و مالی چیست ؟

الف . مکان یابی          ب . انتخاب تکنولوژی        ج . بازار فروش                   د. بازار خرید

 1. فرایندی که در آن ترکیبی از عناصر مختلف یا مونتاژ قطعات در آخرین مرحله به ساخت محصول نهائی می انجامد ؟

الف . تحلیلی                                 ب . تلفیقی            ج . ترکیبی                           د. مداوم

 1. فرایندی که در آن کار در طی مراحل  مختلف انجام می شود ؟

الف . منقطع                 ب . متناوب         ج . نوبتی                               د. همه موارد

10.      کدام گزینه نشان دهنده نماد اشتقاق و چند گانگی عملیات است ؟

 الف .                              ب.                                          ج.                                د.

 1. در.......... ابزار و ماشین ها با ابزار و ماشین آلات نو تعویض می شوند.

الف . تعویض                ب. تجدید                           ج. تعمیر                                د. الف و ب صحیح است

 

 

 

کارشناسی                                                                      دانشگاه پیام نور                                         نیمسال اول 86-85

نام درس : مدیریت تولید                                                              تعداد سوال : تستی 20    تکمیلی ---        تشریحی 5

رشته تحصیلی  _ گرایش : مدیریت بازرگانی حسابداری       زمان امتحان : تستی و تکمیلی   30 دقیقه  تشریحی   60 دقیقه تعداد کل صفحات : 3                                  

 

 1. تعمیرات ونگهداری از سه جنبه دارای اهمیت است این سه جنبه کدامند؟

الف . درآمد هزینه مالیات                                              ب . تعمیر تعویض نوسازی

ج . فنی مالی مدیریتی                                                     د . فنی اقتصادی اجتماعی

 

 1. علامت...............به معنای مونتاژ و علامت .............. به معنای یافتن است .

الف. و                                                                 ب .              و                           

      ج .   و                                                                     د.               و

 

14-کدامیک از عوامل زیر جزء عوامل اصلی تراز کننده در زمان سنجی هستند .

الف :  تلاش                  ب: ثبات                               ج :  رفع خستگی                                 د :  الف و ب صحیح است .

15-فرمول جمع مخارج موجودی در مدل  EOQ    کدام است ؟ 

الف .  TC= A+B+C                                                                                ب-

ج.                                                                          د-  

16- کدامیک از گزینه های زیر نشان دهنده مقداری است که وقتی موجودی کالا در انبار به آن مقدار رسید لازم است درخواست خرید صادر شود ؟

الف موجودی در نقطه سفارش                                       ب- ذخیره احتیاطی

ج- حداقل موجودی                                                                   د- حداکثر موجودی

17- در نظام تولید ...............................استقرار ماشین ها و کارگاهها بصورت زنجیره وار و بر اساس توالی بهم پیوستن قطعات متفاوت و انجام عملیات و مراحل مختلف ساخت محصول می باشد ؟

الف -  سفارشی                           ب- ناپیوسته                       ج- تکراری                          د- الف و ج صحیح است .

18- اگر برای تولید محصول 4 مرحله متمایز تولیدی با ضایعات هر مرحله بترتیب  3% و 2% و 4% و 6%   وجود داشته باشد و هدف بدست آوردن  100  محصول سالم باشد میزان وارده مرحله دوم چقدر باید باشد ؟

الف . 81/115                                                ب. 24/110                             ج. 44/112                             د. 112

19- اختلاف زمان بین طولانی ترین مسیر با سایر مسیرهای ممکن در شبکه پرت چه نام دارد ؟

الف. محتملترین زمان                                               ب. زمان   بدبینانه

ج. زمان برآورد شده                                               د. زمان فرجه

20-به منظور تقسیم کار بین ماشین ها و ترتیب تکمیل اجزاء و قطعات محصول از ........................استفاده میشود .

الف تحلیل شبکه                                    ب- بررسی هزینه در زمان پرت

ج- معدل متحرک                                      د- معدل نصف گروه

در سوالت تستي فوق  گزينه هايي كه با رنگ قرمز مشخص شده است صحيح ميباشد.

 

 

کارشناسی                                                                 دانشگاه پیام نور                                                  نیمسال اول 86-85  

نام درس : مدیریت تولید                                                              تعداد سوال : تستی 20    تکمیلی ---        تشریحی 5

رشته تحصیلی  _ گرایش : مدیریت بازرگانی حسابداری       زمان امتحان : تستی و تکمیلی   30 دقیقه  تشریحی   60 دقیقه تعداد کل صفحات : 3                                  

 

سوالات تشریحی

 

 1. تولید و بهره وری را توضیح داده و اختلاف آنها را بیان کنید .

 

 1. برای ثبت زمان صرف شده جهت اجرای عناصر کار دو روش بکار برده می شود . این دو روش را مختصراً توضیح دهید .
 2. روش ام تی ام را توضیح  دهید .
 3. در یک سازمان میزان  مصرف روزانه از موجودی 6 واحد ، میزان ذخیره احتیاطی 30 واحد و زمان انتظار دریافت سفارش  10 روز است . نقطه درخواست سفارش را محاسبه کنید .
 4. فروش سالیانه شرکتی در 9 سال به شرح زیر بوده است :

 

76   73   67   65   63   59   54   52   51                 مبلغ فروش ( هزار ریال )

                                                                78   77   76   75   74   73   72   71   70                  سال

 

مطلوب است :

ترسیم خط روند فروش سالیانه شرکت به شیوه معدل نصف گروه .

 

جواب سوالات تستي

1- ج      2- د    3-الف     4- ج      5-ب     6- ب        7- الف      8- ج      9- د      10- ب       11- ب    12- ج         13 – د    14- ج    15- ب      16- الف      17- ج      18- ج     19- د      20- الف

 

جواب سوالت تشريحي

پاسخ سوال 1 -  صفحه 2 و 23 و 24 كتاب        

پاسخ سوال 2-  صفحه 158                  

پاسخ سوال 3- صفحه 166

پاسخ سوال 4-                     90= 30+ 10*6       R.P= U.L+S     

پاسخ سوال 5-  صفحه 388 كتاب

هر سوال تشريحي  1 نمره دارد

 

 

 

........................................................................................................

 نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعات

1.از عوامل ارادی تغییر جوامع محسوب می شود

الف0جنگ  ب0تعارض اجتماعی در یک جامعه  ج0 ارزشها و آرمانها  د0رشد علم ئ فن که باعث تغییر در نهادهای اجتماعی میشود

 

2.کدامیک از تعاریف زیر در رابطه با بیان یک وجهه از وی گیهای فناوری اطلاعات نادرست است؟ الف0فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی روشهای و راهکارهای حل مسئله و توانایی راهبری با استفاده از دانش کامپیوتری است   

ب0 فناوری اطلاعات عبارت است از همه شکل های فناوری که مبتنی بر علم محض میباشد

ج0فناوری اطلاعات مجموعه ای از سخت افزارها ونرم افزارها و فکر افزارها است که گردش و بهره برداری از اطلاعات را امکان پذیر میسازد

د0فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم وفناوری کامپیوتری وطراحی کامپیوتری وپیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و کاربردهای آن است

 

 3-از وی گییهای فناوری اطلاعات محسوب نمیشود ؟

الف0 محدود به موقعیت مکانی است  ب0محصول نهایی آن تجریدی است  ج0 موتورهای محرکه آن کامپیوتر است  د0 ماده اولیه آن اطلاعات است

 

4-از ارکان تشکیل دهنده هر شبکه ای محسوب نمی شود؟

 الف0 توپولو ی شبکه  ب0 محیط ارتباطی  ج0پروتکل ارتباطی  د0 سیستم عامل

 

5- از اجزای منطقی یک شبکه محسوب می شود ؟

الف0 کامپیوتر ها  ب0 مسیر یاب و کارت شبکه  ج0 پروتکل  د0 خطوط ارتباطی

 

6-کدامیک از موارد زیر از مقوله های گزارش خطای پیغامهای پروتکل های ICMP محسوب نمی شود ؟ الف0مقصود در دسترسی نیست   ب0 تقاضا برای راهنمای دوباره

ج0سرریز زمانی  د0 تقاضای ECHO

 

 7-000000 دومین پروتکلی است که در لایه انتقال قرار می گیرد0 این پروتکل مبتنی بر اتصال نبوده ئ برای انتقال دادها نیاز به ایجاد جلسه ای بین ماشینها نیست ؟

 الف0 TCP|IP  ب0 ICMP  ج0 IGMP  د0 UDP 8

 

8-کدامیک از گزاره های زیر در رابطه با وب نادرست است؟

الف0پروتکل انتقال داده ها در وب CGI نامیده می شود

ب0 وب وسیستم مشتری| کارگزاری است که با ارتباطی ساده گستره وسیعی از منابع اطلاعات روی اینتر نت راعرضه می کند

ج0 نرم افزاری که برای مشاهده اطلاعات وب به کار می رود مرور گر نام دارد

د0 در زبان وب هر اطلاعاتی که حاوی پیوندهای به سایر اطلاعات یا به سرویس باشد ابر متن نامیده میشود

 

9-از مزایایی تجارت الکترونیکی به شمار نمی آید؟

الف0 افزایش سرمایه گذاری و در آمد  ب0 افزایش نیروی شاغل و کاهش نرخ بیکاری

ج0 ایجاد فرصتهای شغلی  د0 گسترش بازارهای ملی و بین المللی

 

10-............ یک سازمان دولتی آمریکایی است که وظیفه اش انجام تحقیقات و توسعه خط مشی ها در زمینه پیشبرد وپذیرش آموزش الکترونیکی است؟

 الف0AICC  ب.IMS  ج0 LOM  د0 ADL 11

 

11- از مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در تولید محسوب نمی شود؟

الف0 نزول نقش انسان در فعالیت های تولید  ب0 کاهش زمان تحویل

ج0 کاهش هزینه و افزایش دقت  د0 انعطاف پذیری در تولید محصول 12

 

12- سیستم های EIS بر روی کدتمیک از فعالیت های زیر تمر کز دارد ؟

الف0 ارایه گزارش های مختلف مدیریتی  ب0 پشتیبانی از تصمیم در موارد خاص

ج0 اراییه اطلاعات برای کنترل های هجرای مدیریت  د0 انجام هوشمندانه امور و تقلید از فرد خبره

 

13- در رابطه باIDCL کدامیک از موارد زیر نا درست است؟

الف0 این گواهینامه در بیش از 70 کشور جهان به عنوان معتبر ترین گواهینامه در رابطه با علوم پایه و کاربری کایوتر پذیرفته شده است

ب0 استانداردIDCL شامل 7 مهارت است

ج0 برنامه نویسی پاسکال یکی از مهارت های IDCL محسوب میشود

د0 IDCL گواهینامه بینن الملل کاربری کامپیوتر است

 

 14- کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با تقسیم بندی آ موزش از لحاظ فعالیت نا درست است؟

 الف0 در شیوه معلم پایه مقدار مفاهیم منتقل شده در مقاسه با روش متعلم پایه بیشتر است

ب0 در شیوه معلم پایه عمق مفاهیم و مانگاری آنها در مقاسه با روش متعلم پایه بیشتر است

ج0 در نظام های مبتنی آموزش مبتنی بر روش متعلم پایه عملا فعالیت و پویایی به عهدهی یاد گیرنده است

د0 جدید ترین نظریه یادگیری زمینه ساز آموزش متعلم پایه می باشد . این نظریه مبتنی بر این باور است که دانش یاد گیرنده بیش از انکه نمهینده واقعیتهای خارجی باشد منسوب به زمینه های ذهنی خود اوست

 

 15- یک راه استفاده از سمبلها برای نمایش صداهای زبان از طریق فرایندی به نام ................... انجام می گیرد.

الف0 پیکتوگرام  ب0ایوگرام  ج0 لوگوگرام  د0نوشتن مصور

 

16-در کدامیک از سیستم های مختلف آموزش الکترونیکی زیر هزینه های نسبت به سایر سیستم کمتر است؟

 الف0آموزش چند رسانه ای مبتنی بر وب  ب0سیستم های پشتیبانی کارایی

ج0 کلاس مجازی هم زمان  د0 کلاس مجازی غیر هم زمان

 

17-اولین مرحله در تجارت الکترونیکی ............است.

 الف0تبلیغات  ب0 بازاریابی  ج0تاسیس یک فروشگاههای الکترونیکی  د0 سفارش خرید الکترونیکی

 

18-کدامیک از موارد زیر از روشهای ایمن سازی اطلاعات و تعاملات تجاری در تجارت الکترونیکی محسوب نمی شود ؟

الف0دیواره آتش  ب0 استفاده از دو سیستم عامل

ج0شبکه های اختصاصی مجازی  د0سیستم های آشکارسازی نفوذ

 

19-برای پیاده سازی محصولات نرم افزاری تجارت الکترونیکی از زبانها و تکنولو ی های برنامه نویسی همچون.......استفاده می شود

 الف0 GAVA,VB,ASP  ب0 VB,COBOL  ج0 PASCAL,C  د0PHP,FORTRAN 20

 

20-عبارت زیر توصیف کننده کدامیک از موتور های جستجوی زیر میباشد؟ ((این موتور های جستجو مربوط به گروههای خبری میباشد و برای آنها اطلاعات ارائه می کنند))

 الف0 DEJA  ب0 YAHOO  ج0DITTO  د0GOOGLE

 

21-استفاده از کارتهای الکترونیکی برای تجارت الکترونیکی در مدل ...........مناسب است

الف0 A2C  ب0 ATM  ج0 B2C  د0 P2P

 

 22-عبارت زیر مربوط به کدامیک از انواع کارتهای هوشمند میباشد؟ ((در این نوع کارت ارتباط کارت و کارتخوان توسط میدانهای مغناطیسی یا امواج رادیویی برقرار می شود ))

الف کارت هوشمند تماسی  ب0 کارت هوشمند غیر تماسی

ج0 کارت هوشمند ترکیبی  د0 کارت هوشمند میکرو کنترلری

 

23-از مزایای دولت الکترونیکی محسوب نمی شود ؟

الف0اثرات منفی زیست محیطی  ب0تسریع در امور

 ج0 تصمسم گیری سریع مبتنی بر اطلاعات  د0 افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی

 

 24-از مزایای دور کاری محسوب نمی شود ؟

 الف0 توجه به نتیجه کار ونه به ساعات حضور فرد  ب0 افزایش زمان آزاد کارکنان

 ج0 افزایش عدالت اجتماعی  د0 عدم نیاز به پشتوانه قانونی

 

25- از اجزای اصلی سیستم GPS محسوب نمی شود ؟

 الف0 بخش کاربر  ب0 بخش کنترل

ج0 بخش نرم افزار   د0 بخش فضایی

 

   سوالات تشریحی

 

1- رویه های قانونممند استاندارد شبکه را نام ببرید ؟(5 مورد )

2- با استفاده از شکل مدل چهار لایه ای پروتکلTCP|IP را با مدل هفت لایه ایOSI را مقایسه کنید ؟ 3- مهمترین عوامل استقرار جامعه اطلاعاتی را نام برده و مختصرا شرح دهید؟(3 مورد)

 4- انواع مختلف سیستم های پشتیبانی از مدیریت را نام برده ؟(5 مورد)

5- روشهای کشف و استخراج اطلاعات را که از اینترنیت بهره میگیرند رانام برده و مختصرا توضیحدهید؟ 6- از دیدگاه کاربردی سیستمهای آموزش الکترونیکی به چند دسته تقسیم می شوند ؟

7- ویروس های کامپیوتری را نام برده و مختصرا شرح دهید؟

................................................................................................

۱.كدام يك ازپرو تكلهاي لايه اينتيرنت مسئول گزارش خطا و پيغامهاي حفاظتي تحويل بسته هايIP است؟

الف. IGMP ب. ICMP ج. ARP د. TCP

2.كداميك اجزا مزاياي فناوري اطلاعات در توليد نمي شود؟

الف. اطلاع رساني سريع ودقيق ب. انعطاف پذيري در توليد

ج. هوشمند سازي فرايندها د. افزايش سطح توليد

3. كداميك از سيستم هاي اطلاعات زير امكان ارائه اطلاعات را براي كنترلهاي اجرايي مديريت را فراهم ميكنند ؟

الف.TPS ب. DSS ج. EIS د. MIS

4. فرمول جامع آمار الكترونيكي كدام است ؟

الف. EIS + CRM + EC = EP

ب. DRP + DSS + SCM + CRM + EC = EB

ج. CRM + SCM + ERP + EC + BI = EB

د. SCM + BI + TPS = EB

5.اجزاي سخت افزاري تجارت الكترونيكي كداميك از موارد زير نمي باشد؟

الف.كامپيوتر مشتري ب. كامپيوتر سرور

ج. شبكه ارتباطي و ابزارهاي جانبي آن د. سيستم هاي عامل سمت مشتري وسرور

6. كداميك جزو روشهاي بازاريابي الكترونيكي نيست؟

الف. استفاده از موتورهاي جستجو ب. گروهاي خبري

ج. سيستمهاي گفتگو ج. تبليغات رسانه اي

7. ابعاد سه گانه مدارك تجارت الكترونيكي كدامند ؟

الف. محصول- فرايند- عامل تحويل ب.فرايند- مشتري- عامل تحويل

ج. محصول- عامل تحويل- مشتري د. خدمات- مشتري- فرايند

8.در كارت هوشمند غير تماسي ارتباط كارت و كارتخوان چگونه برقرار مي شوذ؟

الف.توسط ميدانهاي مغناطيسي ب. توسط امواج راديويي

ج. موارد الف يا ج د. توسط اطلاعات فيزيكي

9. در مدل توسعه فناوري اطلاعات UNDP كدام مولفه مطرح نيست؟

الف.توسعه منابع انساني ب. توسعه زير ساخت

ج.توسعه نهادها د. توسعه ذرات الكترونيكي

10.كداميك جزو بخشهاي مختلف دولت الكترونيكي نميباشد؟

الف. GTC ب. GTG ج.GTB د. BTB

11.اجزاي اصلي سيستم GPS كدامند؟

الف. كاربرد- كنترل- رمز كننده ب. كاربرد- كنترل- فضايي

ج.كاربرد- فضايي- رمز كننده د. كنترل- رمز گشاينده- كاربر

12.ويروسهاي كامپيوتري كداميك از موارد زير را شامل نميشود؟

الف.ويروسهايBOOTSECTOR ب.ويروسهاي ماكرو

ج. ويروسهاي ميكرو د. ويروسهاي تراوا

13.مراحل حمله به شبكه هاي كامپيوتري چيست ؟

الف. شناسايي مقدماتي- پويش- حمله ب. شناسايي مقدماتي- بررسي آسيب شبكه- حمله

ج. بررسي مهارت شبكه- پويش- حمله د. شناسايي مقدماتي- حمله- تخريب سيستم

14.قرار دادن كارتهاي تبليغاتي جاذب در سايتها جزءكداميك از روشهاي تبليغاتي و بازاريابي الكترونيكي است؟

الف.فهرستها ب. بانرها ج. تابلوي اعلانات د. گروهاي فردي

سوالات تشريحي

1.زير ساختهاي فني و اجتماعي جامعه اطلاعاتي كدام اند؟

2.تقسيم بندي آموزش از لحاظ فعاليت را توضيح دهيد ؟

3.سيستم هاي مديريت آموزش الكترونيكي چند تا نام برده شرح آنها را بنويسيد؟

4.تفاوت عمده مدل كسب و كار B2B , B2C چيست؟

5.انواع كارتهاي هوشمند از نظر نوع تراشه بكارگيري شده در كارت را دهيد

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 0:42 AM  توسط اسماعیل نمازی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سلام. من دانشجو رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه هستم
واین وب رو به تمام اساتید محترم و دانشجویان دانشگاه پیام نور
به خصوص دانشجویان
دانشگاه پیام نور
تربت حیدریه تقدیم میکنم امیدوارم مطالب این وبلاگ مفید واقع بشه
http://www.pnu7.orq.ir
..................................


..................................

پیوندهای روزانه
.::بهترین سایت در زمینه ی پاسخ گویی به سوالات دینی و شرعی
انجمن علمی علوم کامپیوتر تربت حیدریه
سایت نمونه سوال
بهترین قالب ساز بلاگفا|TAKP30
نمونه سوال فارسی عمومی
سوال درس اصول حسابداری 2
نمونه سوال اخلاق
سؤالات تستي متون اسلامي
تربت حیدریه
آدرسهاي پست الكترونيكي مسولین پیام نور

آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
10/23/2013 - 11/21/2013
9/23/2013 - 10/22/2013
5/22/2010 - 6/21/2010
11/21/2008 - 12/20/2008
9/22/2008 - 10/21/2008
7/22/2008 - 8/21/2008
6/21/2008 - 7/21/2008
5/21/2008 - 6/20/2008
4/20/2008 - 5/20/2008
2/20/2008 - 3/19/2008
12/22/2007 - 1/20/2008
11/22/2007 - 12/21/2007
10/23/2007 - 11/21/2007
9/23/2007 - 10/22/2007
4/21/2007 - 5/21/2007
1/21/2007 - 2/19/2007
12/22/2006 - 1/20/2007
پیوندها
اموزشي .عشقولانه.اس ام اس
برنامه کلاسی پیام نور تربت حیدریه
شهر من تربت حيدريه
شبكه آموزش فرصت هاي برابرآموزشي براي همه(پيام نور)
پایگاههای اسلامی اینترنت
سوالات فیزیک
نمونه سوال پيام نور زبان عمومي
اينم تعداد زيادي نمونه سوال رشته كامپيوتر
سوالات حسابرسی پيام نور تربت حيدريه
دل سوختگان پيام نور
وبلاگ نمونه سوال دانشگاه پیام نور مراغه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

*آمار * خبرنامه

Powered by WebGozar

* نظرسنجی *قطره آب وهوا
آب و هوا